microtechsolution.co.th

  Login or Register       
  CCTV SYSTEM
  NETWORK SYSTEM
  PA & CONFERENCE
  ACCESS CONTROL
  MA TV SYSTEM
  BARRIER GATE
  CAR PARK GUIDANCE
  INTRUSION
  FIRE ALARM
 

 

                     MICROTECH SOLUTION CO.,LTD. 

บริษัท ไมโครเทคโซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัท รับเดินสาย Fiber Optic (รับเดินสายไฟเบอร์ออฟติก) รับเหมางานไฟฟ้า และสื่อสาร ระบบเน็ตเวิร์ค ระบบกล้องวงจรปิด และสื่อดิจิตอลครบวงจร ที่มีประสบการณ์ และดำเนินงานด้วยช่างที่มีคุณภาพมีความชำนาญ ผ่านการรับรองจากกรมแรงงาน มีใบรับรองความรู้ความสามารถ สำหรับช่างไฟฟ้าในอาคาร หรือ ไลเซนส์ (License) มีความรับผิดชอบในงานเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ทันเวลา และอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด 

 

ราคาติดตั้ง เริ่มต้นดังต่อไปนี้

ราคา เดินสาย Fiber Optic SM 6 Core

15  บาท/เมตร

ราคา เดินสาย Fiber Optic SM 12 Core

25  บาท/เมตร

ราคา เดินสาย Fiber Optic SM 24 Core

45  บาท/เมตร

ราคา เดินสาย Fiber Optic MM 6 Core  

15  บาท/เมตร

ราคา เดินสาย Fiber Optic MM 12 Core

25  บาท/เมตร

ราคา เดินสาย Fiber Optic MM 24 Core

45  บาท/เมตร

ราคา Splice Fiber

300  บาท/จุด

ราคา Pitch Cord Fiber

260  บาท/เส้น

***หากลูกค้าสนใจในสินค้าและบริการ ติดต่อได้ที่ 0847235747 คุณมานิต

 

 

บริษัท ไมโครเทคโซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัท รับติดตั้งงานไฟฟ้า ด้วยทีมช่างมี License ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ผ่านการรับรองจากกรมแรงงาน มีใบรับรองความรู้ความสามารถ สำหรับช่างไฟฟ้าในอาคาร) ตามกฏหมายกำหนด (กฏหมายมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559)

 

 

 

 

 

 

 
 

ราคางานติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ งานโครงการ

โคมไฟฟ้า

รายการ ค่าของ ค่าแรง
 -  ราคา ติดตั้ง โคมดาวไลด์ DOWNLIGHT 1x15 W E27  330.00 บาท  50.00 บาท
 -  ราคา ติดตั้ง WALL MOUNTED LUMINATRE 1x15 W E27  750.00 บาท  50.00 บาท
  -  ราคา ติดตั้ง FLUORESCENT 2x36 W. PLISMATIC ACRYLIC    980.00 บาท  50.00 บาท
  -  ราคา ติดตั้ง FLUORESCENT 1x36 W. PLISMATIC ACRYLIC    620.00 บาท  50.00 บาท
  -  ราคา ติดตั้ง  RECESSED HALOGEN DOWN LIGHT MR16 1x50 W  330.00 บาท  50.00 บาท
       38'BEAM W/ TRANSFORME 
  -  ราคา ติดตั้ง  RECESSED HALOGEN DOWN LIGHT MR16 1x50 W  330.00 บาท  50.00 บาท
      38'BEAM W/ TRANSFORME 
      (EMERGENCY REMOTE LIGHT) 
  -  ราคาติดตั้ง EMERGENCY LIGHT 2x50 W. DICROLIC HALOGEN    3,360.00 บาท  100.00 บาท
      LAMP W/12V 24AH BATTERY (SEAL LEAD ACID) 
  -  ราคาติดตั้ง  EMERGENCY EXIT SIGN LIGHT SINGLE SIDE 2x11  2,160.00 บาท  100.00 บาท
      PL LAMP (BOX TYPE) W/12V 24AH BATTERY  
  -  ราคาติดตั้ง  EMERGENCY EXIT SIGN LIGHT DOUBLE    2,200.00 บาท  100.00 บาท
      SIDE 2x11W PL LAMP (BOX TYPE) W/12V 24AH BATTERY  
  -  ราคาติดตั้ง CENTRAL   15,000.00 บาท  1,000.00 บาท

 

ปลั๊ก สวิทซ์

  -  ราคา ติดตั้ง  1-GANG 16A.-250V/AC SINGLE POLE SW. 45.00 บาท  20.00 บาท
  -  ราคา ติดตั้ง  2-GANG 16A.-250V/AC SINGLE POLE SW. 73.50 บาท  40.00 บาท
  -  ราคา ติดตั้ง  3-GANG 16A.-250V/AC SINGLE POLE SW.  102.00 บาท  60.00 บาท
  -  ราคาติดตั้ง DUPLEX RECEPTACLE 16A.-250VAC. 2P W/GROUND 138.00 บาท  20.00 บาท
  -  ราคาติดตั้ง  DUPLEX RECEPTACLE 16A.-250VAC. 2P W/GROUND 384.00 บาท  20.00 บาท
 -  ราคาติดตั้ง 4 PAIRS TELEPHONE OUTLET 140.25 บาท  20.00 บาท
 -  ราคาติดตั้ง  TELEVISION OUTLET 537.00 บาท  20.00 บาท
 -  ราคาติดตั้ง OUT LET COM CAT6 190.00 บาท  20.00 บาท
  -  ราคาติดตั้ง  2-GANG 16A.-250V/AC SINGLE POLE SW. WITH LAMP 144.00 บาท  40.00 บาท
  -  ราคาติดตั้ง  1-GANG 16A.-250V/AC TWO POLE SW. 69.00 บาท  20.00 บาท

 

เดินท่อ

HDPE    
ราคา ติดตั้ง HDPE 110MM 91.30 บาท 30.00 บาท
ราคา ติดตั้ง HDPE 90MM 91.30 บาท 30.00 บาท
ราคา ติดตั้ง HDPE 75MM 63.80 บาท 30.00 บาท
ราคา ติดตั้ง HDPE 63MM 45.65 บาท 30.00 บาท
ราคา ติดตั้ง HDPE 50MM 29.15 บาท 30.00 บาท
ราคา ติดตั้ง HDPE 40MM 18.70 บาท 20.00 บาท
ราคา ติดตั้ง HDPE 32MM 12.10 บาท 20.00 บาท
ราคา ติดตั้ง HDPE 25MM 11.00 บาท 15.00 บาท
ราคา ติดตั้ง HDPE 20MM 7.15 บาท 15.00 บาท
IMC    
ราคา ติดตั้ง IMC 4 " 560.40 บาท 100.00 บาท
ราคา ติดตั้ง IMC 3 1/2 " 488.00 บาท 100.00 บาท
ราคา ติดตั้ง IMC 3" 424.40 บาท 80.00 บาท
ราคา ติดตั้ง IMC 2 1/2" 342.80 บาท 80.00 บาท
ราคา ติดตั้ง IMC 2" 219.20 บาท 60.00 บาท
ราคา ติดตั้ง IMC 1 1/2" 160.40 บาท 50.00 บาท
ราคา ติดตั้ง IMC 1 1/4" 130.60 บาท 40.00 บาท
ราคา ติดตั้ง IMC 1" 101.20 บาท 30.00 บาท
ราคา ติดตั้ง IMC 3/4" 75.00 บาท 20.00 บาท
EMT    
ราคา ติดตั้ง EMT 1/2" 26.60 บาท 12.00 บาท
ราคา ติดตั้ง EMT 3/4" 38.40 บาท 12.00 บาท
ราคา ติดตั้ง EMT 1" 54.60 บาท 15.00 บาท
ราคา ติดตั้ง EMT 1 1 /4" 95.20 บาท 15.00 บาท
ราคา ติดตั้ง EMT 1 1/2" 111.00 บาท 20.00 บาท
ราคา ติดตั้ง EMT 2" 137.60 บาท 20.00 บาท
PVC    
ราคา ติดตั้ง PVC 1" 31.20 บาท 20.00 บาท
ราคา ติดตั้ง PVC 1 1/4" 45.00 บาท 20.00 บาท
uPVC    
ราคา ติดตั้ง UPVC 63MM 0.00 บาท 30.00 บาท
ราคา ติดตั้ง UPVC 50MM 87.93 บาท 30.00 บาท
ราคา ติดตั้ง UPVC 40MM 60.77 บาท 20.00 บาท
ราคา ติดตั้ง UPVC 32MM 36.00 บาท 20.00 บาท
ราคา ติดตั้ง UPVC 25MM 21.15 บาท 12.00 บาท
ราคา ติดตั้ง UPVC 20MM 13.65 บาท 12.00 บาท
ราคา ติดตั้ง UPVC 16MM 10.61 บาท 12.00 บาท

 

CABLE TRAY

ราคา ติดตั้ง CABLE TRAY 100x100MM.  448.00 บาท 50.00 บาท
ราคา ติดตั้ง CABLE TRAY 100x200MM.  495.00 บาท 50.00 บาท
ราคา ติดตั้ง CABLE TRAY 100x300MM.  589.00 บาท 60.00 บาท
ราคา ติดตั้ง CABLE TRAY 100x400MM.  703.00 บาท 60.00 บาท
ราคา ติดตั้ง CABLE TRAY 100x500MM.  808.00 บาท 60.00 บาท
ราคา ติดตั้ง CABLE TRAY 100x1200MM.  1,705.00 บาท 100.00 บาท

 

ร้อยสายไฟ THW

ราคา ติดตั้ง ร้อยสายไฟ 500#  2,395.00 บาท 100.00 บาท
ราคา ติดตั้ง ร้อยสายไฟ 400#  1,850.00 บาท 80.00 บาท
ราคา ติดตั้ง ร้อยสายไฟ 300#  1,445.00 บาท 80.00 บาท
ราคา ติดตั้ง ร้อยสายไฟ 240#  1,153.00 บาท 50.00 บาท
ราคา ติดตั้ง ร้อยสายไฟ 185#  879.00 บาท 50.00 บาท
ราคา ติดตั้ง ร้อยสายไฟ 150#  700.00 บาท 30.00 บาท
ราคา ติดตั้ง ร้อยสายไฟ 120#  572.00 บาท 30.00 บาท
ราคา ติดตั้ง ร้อยสายไฟ 95#  451.50 บาท 25.00 บาท
ราคา ติดตั้ง ร้อยสายไฟ 70#  327.70 บาท 25.00 บาท
ราคา ติดตั้ง ร้อยสายไฟ 50#  229.20 บาท 20.00 บาท
ราคา ติดตั้ง ร้อยสายไฟ 35#  170.50 บาท 20.00 บาท
ราคา ติดตั้ง ร้อยสายไฟ 25#  120.00 บาท 20.00 บาท
ราคา ติดตั้ง ร้อยสายไฟ 16#  76.50 บาท 15.00 บาท
ราคา ติดตั้ง ร้อยสายไฟ 10#  49.30 บาท 10.00 บาท
ราคา ติดตั้ง ร้อยสายไฟ 6#  30.00 บาท 5.00 บาท
ราคา ติดตั้ง ร้อยสายไฟ 4#  18.70 บาท 5.00 บาท
ราคา ติดตั้ง ร้อยสายไฟ 2.5#  12.10 บาท 5.00 บาท
ราคา ติดตั้ง ร้อยสายไฟ 1.5#  8.20 บาท 5.00 บาท

 

***หากลูกค้าสนใจในสินค้าและบริการ ติดต่อได้ที่ 0847235747 คุณมานิต

 

   
 
Online:  1
Visits:  58,644
Today:  15
PageView/Month:  783